بازدید معاون وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی از مرکز داده امین

دکتر عسگریان، معاون وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی از مرکز داده امین بازدید و از نزدیک با فعالیت های این مرکز آشنا شدند.