بازدید مدیر و دبیر شورای عالی حوزه علمیه خراسان از مرکز داده امین

مدیر و دبیر شورای عالی حوزه علمیه خراسان از مرکز داده امین بازدید و از نزدیک با فعالیت های این مرکز آشنا شدند.