تماس با مرکز داده
۰۲۵-۳۲۱۲۳۰۰۰

واحد فروش

معرفی واحد فروش | Sales

واحد فروش مرکز داده اینترنتی امین، کلیه امور مربوط به مذاکره و عقد قرارداد و تحویل موضوع قرارداد به مشتریان را پیگیری می نماید. همچنین تحقیقات مربوط به توسعه بازار و نیازمندی مشتریان در این واحد انجام می‌گیرد.

  • معرفی و مشاوره به مشتریان در مورد خدمات ارائه شده توسط مرکز داده امین
  • عقد قرار داد
  • ارتباط مشتری و سازمان در  تحویل موضوع قراداد
  • تحقیق در مورد نیازمندی مشتریان و توسعه بازار