تماس با مرکز داده
۰۲۵-۳۲۱۲۳۰۰۰

افتتاح مرکز داده امین