تماس با مرکز داده
۰۲۵-۳۲۱۲۳۰۰۰

واحد بازرگانی

معرفی واحد اداری مالی Mercantile

واحد بازرگانی مرکز داده اینترنتی امین، علاوه بر جنبه های داخلی سازمان، کلیه امور پیگیری کارهای مالی و حسابداری مشتریان را انجام می دهد.

  • امور مالیاتی و مرتبط با وزارت دارایی
  • امور مربوط با سازمان تأمین اجتماعی و قرارداد کارکنان
  • امور مربوط اداراه ارزش افزوده
  • امور مربوط به حسابداری مشتریان، صورت حساب ها و قراردادها
  • امور قراردادهای خرید تجهیزات و خدمات شرکت