تماس با مرکز داده
۰۲۵-۳۲۱۲۳۰۰۰

پردازش ابری

سرویس پردازش ابری مرکز داده امین | Cloud Computing

ابر مجازی شخصی
AMIN-VPC-IND
AMIN-VPC-IND
7.470.000ریال
سه ماهه
 • Max Machine: 2
 • Traffic: 150 GB
 • Max HDD: 140 GB
 • Max CPU: 6 Core 2.4GHZ
 • Max RAM: 10 GB
 • IP: 1
سه ماهه
bg
ابر مجازی حرفه ای
AMIN-VPC-Pro
AMIN-VPC-Pro
14.940.000ریال
سه ماهه
 • Max Machine: 4
 • Traffic: 300 GB
 • Max HDD: 280 GB
 • Max CPU: 16 Core 2.4GHZ
 • Max RAM: 16 GB
 • IP: 4
سه ماهه
bg
ابر مجازی شرکتی
AMIN-VPC-Corp
AMIN-VPC-Corp
29.880.000ریال
سه ماهه
 • Max Machine: 8
 • Traffic: 800 GB
 • Max HDD: 1000 GB
 • Max CPU: 32 Core 2.4GHZ
 • Max RAM: 32 GB
 • IP: 8
سه ماهه
bg